Image description

Lidström & Partners AB


Fastighetsekonomi   Byggnadsteknik


Kontoret:  08-7798080  

Bildbeskrivning

Om Lidström & Partners AB

 

Lidström & Partners AB är ett enmansföretag som ägs av Karl-Johan ”Charlie” Lidström och har funnits sedan 1998.

Lidström och Partners AB är Karl-Johan ”Charlie” Lidström som har en snart 30-årig erfarenhet från fastighetsmarknaden som värderingsman, besiktningsman och energideklarationer sedan de lagstadgades. Charlie är civilingenjör och utbildad på KTH i fastighetsekonomi och har alla de utbildningar, auktorisationer, certifieringar, ansvarsförsäkringar etc som krävs för besiktningar, energideklarationer och fastighetsvärderingar., Charlie är auktoriserad värderingsman via Samhällsbyggarna, auktoriserad och certifierad besiktnngsman via SBR/SITAC samt certifierad energiexpert

Charlie Lidström har bildat och lett några av Stockholms och Sveriges största företag inom branschen men jobbar numera helt på egen hand. Uppdragsgivare är samtliga banker och kreditinstitut, mäklare, advokater, myndigheter och privatpersoner.

Marknadsvärdering 


Lidström & Partners AB värderar småhusfastigheter (villor, fritidshus, tomter) och bostadsrätter

Marknaden är Stockholms län och uppdragsgivare är banker, privatpersoner, mäklare, advokater, myndigheter, bostadsrättsföreningar och bygg-/ fastighetsbolag.

Vid marknadsvärdering jämförs värderingsobjektet med försäljningar av liknande objekt på orten. Marknadsvärdering utföres oftast i samband med köp, försäljning, vid/inför byggande, kreditgivning, bodelning etc.

Lidström & Partners AB är ett välrenommerat företag som är godkänt av samtliga banker och kreditinstitut. Företaget har lång branscherfarenhet. Alla värderingsmän inom företaget besitter hög kompetens. Värderingsmännen är auktoriserade av Samhällsbyggarna 


Vad innebär Jordabalken?

Som säljare av en fastighet bör du lämna upplysningar om kända fel eller brister. Som köpare av en fastighet är du skyldig enligt lag att noggrant kontrollera fastigheten enligt Jordabalken (4:19). Den innebär i praktiken att alla fel som du som köpare kunde ha upptäckt vid en noggrann undersökning är ditt ansvar och kan inte åberopas efteråt som "dolda fel". En erfaren besiktningsförrättare kan hjälpa köparen att förstå hur huset är byggt och var eventuella fel och brister kan finnas eller uppstå

 

 

Överlåtelsebesiktning


Lidström & Partners AB utför en överlåtelsebesiktning enligt branschpraxis (mallen har anammats av våra rättsliga instanser) och besiktningsföretaget är anslutet till Branschorganisationen SBR, har förekommande ansvarsförsäkringar etc. Besiktningsförutsättningarna är det avtal som upprättas mellan besiktningsföretaget och uppdragsgivaren och skall noga genomläsas av uppdragsgivaren eftersom det reglerar ansvarsförhållandet mellan parterna. En överlåtelsebesiktning redovisas i ett utlåtande.

Den som utför uppdraget är certifierad/auktoriserad/utbildad för uppdraget. I stort sett alla hus, oavsett om det är nytt eller gammalt, har någon form av brist eller skada som antingen innebär att en skada redan finns eller att det finns risk för en skada. 

Fel och brister kan vara svåra att upptäcka för den som inte är van. En besiktningsman är ofta mer intresserad av det man inte ser än det man ser. Det finns konstruktioner som visat sig vara känsliga för fukt och mikrobiell aktivitet (i dagligt tal ”mögel”). Så byggde man förr, men inte idag. Så sent som under 2000-talets början så byggdes många hus med en sorts putsfasad som visat sig ge omfattande fuktskador och kostsamma renoveringar, så misstagen och konstruktionsfel är något vi alltid får leva med även nu och i framtiden.

Vid en överlåtelsebesiktning kontrolleras t.ex. tak, fasad, torpargrund, källare, våtrum och vindsutrymmen. Däremot undantas el, vatten, skorsten/rökkanaler, uppvärmningen, radon, bly mm. Sådana undersökningar kräver besiktningsmän med särskilt behörighet och kompetens. Dessa delar kvarstår för en köpare att undersöka.

 

Uppmätning av bostadsytor


För att undvika besvikelser och onödiga diskussioner och ”tjafs” i framtiden kan det vara en god idé att mäta bostadsytan före försäljningen. Det utförs enligt dagens mätregler. Det är inte alls säkert att den Bo- och Biarea som redovisas i texeringen eller bostadsrättsbeviset stämmer med det faktiska förhållandet. I Stockholms innerstad brukar man relatera och jämföra priser med utgångspunkt från lägenhetsytan.  Det är vanligt med priser på mellan 40000 – 800000 kr/m² och en ny mätning ger ofta en större lägenhetsyta än om den mätts med gamla regler eftersom man numera även mäter in mellanväggar och del av skorstensstockar i lägenhetsytan.

 

Mätregler       

För bostäder tillämpas Svensk Standard SS 21054:2 009. I sammanfattning anger

standarden att bostadens area begränsas av ytterväggars insidor med avdrag för den del av de

innerväggar, pelare och schakt som överstiger bredden av 30 cm.

Boarean (BOA) beräknas med 2 decimaler men anges avrundad till hela m2. Vid avrundning

tillämpas SS 014141 regel A, vilket bland annat innebär att avrundningen kan bero av om den sista siffran i heltalet är jämn eller ojämn.